2010 Interior Fold, White with white spiral wrap, detail

blown glass
5.5"h x 21"dia