1996 Interior Fold Set, Straw w/ Lapis Spiral Wrap

blown glass
Vase: 12.25" x 10" dia / Platter: 6.25" x 23" dia